Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla YKK Metal ve Plastik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

a) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

YKK (Türkiye) A.Ş., tarafınızca bildirilen kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, mesleki, ticari ve mali bilgiler ile kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da form ve benzeri basılı evrak gibi otomatik olmayan yollarla, 6698 sayılı kanunun 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

YKK, kişisel verileri 6698 sayılı kanunun 4. Maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde işlemektedir.

YKK, kişisel verilerin işlenmesinde tarafınızın açık rızasını aramaktadır. Buna karşılık 6698 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca açık rıza aranmayan durumların oluşması halinde, YKK, kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleme hakkına sahiptir.

b) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

YKK (Türkiye) A.Ş.’nin, elde ettiği kişisel verileri elde etmesine ilişkin yukarıda yer verilen hukuki sebepler, bu verilerin işlenmesi için de geçerlidir.

Bunun yanı sıra, YKK (Türkiye) A.Ş. idari ve ticari faaliyetini yürütürken; veri sorumlusunun görevini yerine getirebilmesi, hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi ve uyuşmazlıkların giderilebilmesi, ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi, verilerin analiz edilebilmesi, görüntülenebilmesi, Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amaçlarıyla meşru ticaret ve iş amaçlarıyla ve 6698 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca izin verdiği hallerde kişisel verileri işleyebilmektedir.

c) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

Kişisel veriler yukarıda yer verilen hukuki sebep ve amaçlarla sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olacak şekilde ve yine her durumda ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde; kanunun 8. ve 9. Maddesinde belirtilen usuller çerçevesinde aşağıdaki kişi grupları ile paylaşılabilir:

 • YKK (Türkiye) A.Ş.’nin müşterileri
 • YKK (Türkiye) A.Ş.’nin ticari faaliyetleri kapsamında dış kaynak hizmet alımı yaptığı tedarikçileri, danışmanları vb.
 • Yurt içinde ve dışında bulunan YKK iştirakleri ve grup şirketleri
 • Yasalarla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar
 • Önceden rızanızın alındığı diğer üçüncü kişiler

YKK (Türkiye) A.Ş. tarafından verilerinizin yurtdışına aktarılması halinde kanunun 9. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

d) KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında kendinizle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. Bu kapsamda;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre taleplerinizi iletmek ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan hususlarda daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No: 27 Orjin Maslak İş Merkezi Kat: 8 Sarıyer-İstanbul adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle ykk@hs02.kep.tr adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Size en makul sürede ve her durumda başvurunuzun bize tebliğ edildiği veya ulaştığı tarihten itibaren en fazla 30 (otuz) gün içinde dönüş yapılacaktır. Talebinizin karşılanması için gerçekleştirilecek işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ilgili 13. Madde uyarınca tarifede belirlenen ücret alınabilir.


Adres

Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No:27 Orjin Maslak İş Merkezi, Kat:8 34398 Sarıyer, İstanbul

İletişim Bilgileri

E-mail: trykk@ykk.com.tr
Telefon: +90 212 314 7900
Faks: +90 212 314 7903

Copyright© 2020 YKK (Türkiye) A.Ş. All rights reserved.

YKK (Türkiye) A.Ş.