Etik Kurallarımız

YKK Felsefesi ve Etik Kurallarımız

YKK EMEA Grubu ( Bundan sonra YKK olarak anılacaktır) her zaman en yüksek etik standartlara bağlı  olarak faliyetlerini sürdürme ve geliştirme kararlığındadır.

YKK EMEA Grubu İş Ortakları Kuralları (bundan sonra “Davranış Kuralları” olarak anılacaktır) etik ilkelerinin neler olduğunu tanımlar ve YKK’nın iş ortaklarından beklentilerini ifade eder. YKK iş ortakları; etik, sosyal ve çevresel zeminlerde alt işverenleri, taşeronları, tedarikçileri, distribütörleri tanımlamaktadır.  (Bundan sonra bunların tamamı "iş ortakları" olarak anılacaktır).

YKK, iş ortaklarından davranış kurallarını oluşturan ilkelere saygı duymalarını ve  uymalarını beklemektedir.

                                              YKK FELSEFESİ

                                            ERDEM DÖNGÜSÜ

              ‘Başkalarına fayda sağlamaksızın kimse başarılı olamaz.’

İşletmeler, toplumun önemli bir parçasıdır ve bu nedenle de toplumdaki diğer unsurlarla bir arada var olmak zorundadır. İşletmelerin değeri, toplumla paylaştıkları faydalar çerçevesinde anlaşılacaktır.

YKK’nin kurucusu Tadao Yoshida ticari girişimlerini planlarken, bu karşılıklı başarı ihtiyacını dikkatli bir biçimde değerlendirmiş ve topluma katkı sağlamanın en iyi yolunun yenilikçi fikir ve buluşlarla sürekli olarak değer yaratmak olduğu kanısına varmıştır. Sonuç olarak yaşanan ticari gelişmeler, tüketicilere ve iş ortaklarına başarı sağlayacak ve dolayısıyla da toplumun tamamı açısından faydalı olacaktır.

Örneğin, daha verimli bir makine geliştirilebilirse üretkenlik artacak veya malzeme kaybı oranı azaltılabilirse nihai ürünün maliyeti düşecek ve sınırlı kaynaklar en iyi şekilde kullanılmış olacaktır.

Tadao Yoshida’nın önemle üzerinde durduğu bir nokta da, bu yenilikçi buluşların sonuçlarının herhangi bir bireyin elinde olmaması gerektiğiydi. Bunun yerine, söz konusu fikirler toplum geneline dağılmalı ve faydaları yayılmalıydı. Bu şekilde, kişi başarıya ulaşırken, tüm insanlığın zenginleşmesine de katkı sağlamış olmaktadır. Tadao Yoshida, Erdem Döngüsü adını verdiği bu fikri, temel iş felsefesi haline getirmiştir. Biz de bu kavramı YKK’nin süregelen iş felsefesi olarak korumaktayız.

 

                               YKK YÖNETİM İLKESİ

“YKK yüksek öneme sahip kurumsal değerlerin arayışındadır.”

 

       

 

Yüksek önem taşıyan kurumsal değerleri kazanmaya çalışan YKK, aşağıdaki yedi alanda yenilikçi kalitenin arayışında olacaktır.

YKK Group olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun bize duyduğu güveni korumak için ürünlerimizin, teknolojimizin ve yönetimimizin değerini artırmayı sürdüreceğiz. İş ve yönetim faaliyetlerimizde karar alırken, doğruluk ve adaleti kendimize kılavuz ediniyoruz.

 

ETİK KURALLARIMIZ

1.Kanun ve Yönetmeliklere Uyum

İş ortakları iş faaliyetlerini yürütmek için geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uymak için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.

2.Gizli Bilgi İçeren Şirket Varlıkları

İş ortakları kendilerine ve YKK ‘ya ait varlıkları ve gizlik bilgileri etik ve verimlilik esasları çerçevesinde kullanmalıdır.

3.Gizlilik ve Çalışan Mahremiyeti

İş ortakları veri koruma konusundaki yükümlülüklerine uymayı taahhüt ederler. Kişisel verilere erişim, söz konusu verileri işlemek için işle ilgili geçerli bir sebebi olan, yetkili çalışanlarla sınırlıdır. Kişisel bilgilere erişim hakkı olanlar, bu bilgileri sadece toplanma amacına uygun şekilde kullanmalı ve gizlilik konusunda yüksek standartlara bağlı kalmalıdır. Kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır. YKK muhasebe ve yönetim sistemlerini ülke dışındaki sistemler vasıtasıyla kullanmaktadır. İş ortakları, izin alınarak elde edilen veYKK’ya sunulan ya da YKK tarafından kayıt altında tutulan her türlü kişisel bilginin iş ile ilgili süreçler dahilinde, söz konusu sistemler üzerinde kontrol edilmesi ve işlenmesi onaylamaktadır. 

4.Çevre ile Uyum

İş ortakları, çevre dostu bir şirket olmaya ulaşma yolunda, çevre konusuna önem verme ve çevre ile uyum içinde olma konusunu ticari faaliyetleri kapsamında en yüksek öncelik olarak ele alıp teşvik edeceğini taahhüt etmektedir. İş ortakları çevre ile ilgili faaliyetlerin önemini ve şirketimizin ticari faaliyetleri kapsamında bu konuya verilen yüksek önceliği kabul etmektedir. Ortaklar çevre ile ilgili mevcut yasa ve yönetmeliklere uymalıdırlar.

5.Sağlık ve Güvenlik

İş ortakları, zararlı ya da tehlikeli her türlü öğe veya uygulamayı işyerinden kaldırmayı ve tüm çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlığını koruyup iyileştirmeyi taahhüt eder. Bu hedeflere ulaşmak için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini taahhüt eder. Sağlık ve güvenlikle ilgili tüm yasalara uyulmak zorundadır.

6. Ürün Kalitesi ve Güvenliği

İş ortakları, YKK’nın kendi iş süreçlerinin içinde bulunmasına yüksek bir güven duymaktadır ve üstün kaliteli ürün ve hizmetler sunmaya devam etme taahhüdünde bulunmaktadır. Ürün güvenliğiyle ilgili tüm yasalara uyulmak zorundadır.

7. İnsan Hakları

İş ortakları tüm faliyetlerinde ve faaliyet gösterdiği tüm ülke ve bölgelerde insan haklarına ve bireylerin özelliklerine ve kişilerine saygı göstermektedir.

İş ortakları işyerinde her türlü şiddet ve yıldırma (mobbing) eylemini engellemek için gerekli tedbirleri almak  durumundadır.

İş ortakları, çalışanların birlikte hareket etmelerine, organize olmalarına ve yasal düzenmelere uygun olarak toplu pazarlık yapma haklarına saygı duyacaklardır.

Tüm kişilerin istihdamı gönüllü olmalıdır ve herhangi bir zorla veya gönülsüz çalıştırma yasaktır.

Çalışanlara en az yerel kanun veya yönetmeliklerde belirlenen asgari ücret ödenmelidir.

Çocuk işçi çalıştırmak yasaklanmıştır. İş ortakları asgari çalışma yaşı ve azami çalışma saatleri açısından tüm yasalara ve düzenlemelere uymalıdır.

8. İş Ortakları ve Devlet Kurumlarıyla İlişkiler

İş ortakları, ticari faliyetlerini adil ve eşitlikçi bir şekilde yürütmek için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. İş ortakları pazarda anlaşmaların adil ve eşitlikçi bir şekilde sağlanması için, her türlü ticari faaliyetlerinde, yürürlükteki tüm rekabet yasalarına tam uyum gösterme yolunda gerekli tüm adımları atacaklardır.

İş ortakları, kendi tedarikçilerinin de davranış kuralları ilkelerine uymalarını sağlayacaklardır.

İş ortakları ilgili tüm resmi kurumlarla yasalara uygun ve düzgün bir şekilde çalışmak ve bu kurumlarla adil ve iyi niyet esasına dayalı ilişkiler kurmak için gerekli tedbirleri alacaktır.

İş ortakları, herhangi bir gerçek ya da öngördükleri bir çıkar çatışmasını önlemek, kişisel veya finansal kazanç elde etmek için uygunsuzca fayda sağlama adına rüşvet ya da diğer yasadışı ödemeleri adına vermemeli ya da almamalıdır.

9. İş Yerindeki Haysiyet ve Saygı

İş ortakları farklı sosyal çevrelerden, bakış açılarından ve kültürlerden gelen çalışanları bir araya getirip desteklemenin, dinamik bir iş ortamı oluşturmaya yardımcı olduğunu kabul ederler. İş ortakları, mevcut ve eski tüm çalışanlarına ve iş başvurusunda bulunanlara fırsat eşitliği sağlamatak ve yaş, ırk, din veya inanç, renk, milliyet, etnik ya da ulusal köken, cinsiyet, medeni hal veya engellilik gibi unsurlardan bağımsız olarak adil muamelede bulunmaktadır. İş ortakları, işyerindeki hiçbir ilişkinin ayrımcılık, önyargı ve taciz içermemesini temin etmektedirler.

Etik kurallarımızın ihlal edildiğine dair tespitiniz ya da şüpheleriniz olması halinde aşağıdaki e-mail adresine ihbarda bulunabilirsiniz. Buraya iletilen konular şirket üst yönetimi tarafından değerlendirilecektir.

compliance@ykk.com.tr

 

 

 

Adres

Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No:27 Orjin Maslak İş Merkezi, Kat:8 34398 Sarıyer, İstanbul

İletişim Bilgileri

E-mail: trykk@ykk.com.tr
Telefon: +90 212 314 7900
Faks: +90 212 314 7903

Copyright© 2020 YKK (Türkiye) A.Ş. All rights reserved.

YKK (Türkiye) A.Ş.